Na XII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 maja 2012 r. badana będzie następująca uchwała, w stosunku do której wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Gminy Kamienica Polska Nr 72/XIV/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie udzielenia bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.