Uchwała Nr 154/XI/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: stwierdzenia naruszenia prawa w Zarządzeniu Wójta Gminy Kozy Nr 35/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2021.

 

          Stwierdza się naruszenie prawa w Zarządzeniu Nr 35/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012 - 2021, polegające na braku zamieszczenia w podjętym zarządzeniu objaśnień przyjętych wartości prognozy, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

 

 

Uchwała Nr 157/XI/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  26 kwietnia  2012 roku

 

dotycząca: Uchwały Nr XVIII/147/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2012.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVIII/147/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2012 w części dotyczącej zmniejszenia w § 3, planu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75414 – Obrona cywilna, wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000 zł, czym naruszono art. 211 ust. 1 i 4, art. 212 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez dokonanie zmiany powodującej ustalenie planu w wartościach ujemnych, z powodu istotnego naruszenia prawa i nieusunięcia we wskazanym terminie istotnego naruszenia prawa.