Uchwała Nr 159/XII/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 maja 2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr 72/XIV/2012 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie udzielenia bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

 

           Stwierdza się nieważność uchwały Nr 72/XIV/2012 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie udzielenia bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty ze  względu na istotne naruszenie przepisów art. 94  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.  U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), poprzez udzielenie gwarancji do wysokości 5.100.000,00 zł., mimo że w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Kamienica Polska nie określono łącznej kwoty gwarancji i poręczeń.