Uchwała Nr 167/XIII/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 maja 2012 roku

w sprawie: stwierdzenia naruszenia prawa w Zarządzeniu Wójta Gminy Chybie Nr 176/WG/12 z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chybie na lata 2012-2029.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w Zarządzeniu Nr 176/WG/12 Wójta Gminy Chybie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chybie na lata 2012 - 2029, polegające na braku zamieszczenia w podjętym zarządzeniu objaśnień przyjętych wartości prognozy, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

 

 

Uchwała Nr 176/XIII/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 maja 2012 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Sosnowca do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2012 roku.

 

Oddala się zastrzeżenia złożone przez Pana Kazimierza Górskiego – Prezydenta Miasta Sosnowca wniesione pismem nr WPO.I.030.59.2012 z dnia 8 maja 2012 r., do wystąpienia pokontrolnego z dnia 20 kwietnia 2012 r. nr WK-6100/45/4/11/12, z wyjątkiem części wniosku nr 6 określonej w § 2.

 

Uwzględnia się zastrzeżenia złożone przez Pana Kazimierza Górskiego – Prezydenta Miasta Sosnowca wniesione pismem nr WPO.I.030.59.2012 z dnia 8 maja 2012 r., do wystąpienia pokontrolnego z dnia 20 kwietnia 2012 r. nr WK-6100/45/4/11/12, w części wniosku nr 6 dotyczącej wzmocnienia nadzoru nad pracownikami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w zakresie prawidłowego przeprowadzania postępowań na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju sportu kwalifikowanego, zgodnie z Uchwałą Nr 680/LI/09 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wsparcia rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Sosnowca.