Na XVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 czerwca 2012 r. badana będzie następująca uchwała, w stosunku do której wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VII/2/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012 - 2021.