Na XVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 czerwca 2012 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Gminy Niegowa Nr 132/XIX/2012z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Trzebniów na realizację zadania pn.: "Zakup ławek na plac gminny w miejscowości Trzebniów".

- Uchwała Rady Miejskiej Będzina Nr XXII/242/2012 z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok.

- Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny Nr 215/XX/2012 z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego, planowanego do zaci±gnięcia przez Szpital Powiatowy w Zawierciu.

- Uchwała Rady Miasta Chorzów Nr XXI/351/12 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/198/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 paĽdziernika 2011 r. w sprawie okre¶lenia wysoko¶ci stawek podatku od nieruchomo¶ci obowi±zuj±cych na terenie miasta Chorzów.

- Uchwała Rady Miasta Chorzów Nr XXI/352/12 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia nieruchomo¶ci położonych na terenie miasta Chorzów zwi±zanych z prowadzeniem działalno¶ci gospodarczej od podatku od nieruchomo¶ci w ramach pomocy de minimis.