Uchwała Nr 189/XV/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: stwierdzenia nieważności uchwały Nr 224/XIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Ciasna realizacji zadania pn. „Prace porządkowe przy drogach powiatowych oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna” w części dotyczącej zapisów § 2 i § 3.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 224/XIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Ciasna realizacji zadania pn. „Prace porządkowe przy drogach powiatowych oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna” w części dotyczącej:

§ 3 uchwały z powodu naruszenia art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez zobowiązanie zarządu do zabezpieczenia środków w budżecie, mimo że inicjatywa w sprawie zmiany uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu,

§ 2 uchwały z powodu naruszenia art. 44 ust 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 4 ust 1 pkt 6 oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) poprzez wskazanie przez organ stanowiący powiatu wójtowi gminy wykonawcy zleconego zadania.