Na XVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 lipca 2012 r. badana będzie następująca uchwała, w stosunku do której wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Miejskiej w Pszowie Nr XX/132/2012 z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczenia i sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i prawnych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska.