Uchwała Nr 191/XVI/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  21 czerwca  2012 roku

 

w sprawie: Uchwały Nr VII/1/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 r.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/1/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 rok w części dotyczącej:

1. zwiększenia w § 2 następujących wydatków, określonych w załączniku nr 2 do ww. uchwały:

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                   1.300.000 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                    1.220.000 zł

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych                 720.000 zł

-  remont ul. Spyry i Kadłubowej:                                                                       50.000 zł

-  remonty infrastruktury drogowej na osiedlach przy

   ul. Warszawskiej, Węglowej i Granitowej:                                                    670.000 zł

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne           500.000 zł

-  "Budowa ul. Rycerskiej" :                                                                              500.000 zł

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne                                                 80.000 zł

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne            80.000 zł

-  "Budowa ul. Ogrodowej – projekt" :                                                                80.000 zł

 

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA                       100.000 zł

Rozdz. 70095 Pozostała działalność                                         100.000 zł

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne         100.000 zł

- "Modernizacja budynku przy ul. Spiżowej 2/Wylotowej 1

  (koncepcja)" :                                                                                                   100.000 zł

 

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA                                                                        500.000 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód               100.000 zł

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych              100.000 zł

-  remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu przy

   ul. Węglowej – projekt:                                                                                  100.000 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność                                        400.000 zł

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne        400.000 zł

- "Budowa ciągu pieszego na Grobli pomiędzy

   ul. Chemików i ul. Wylotową w Bieruniu" :                                                  400.000 zł

 

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO                                                                  2.200.000 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     2.200.000 zł

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne     2.200.000 zł

- "Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej

  (etap I)" :                                                                                                       2.200.000 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA                                        700.000 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe                                             700.000 zł

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych            250.000 zł

-  remont płyty hali G2 :                                                                                    250 000 zł

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne      450.000 zł

-  "Wykonanie placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu” :               450.000 zł;   

 

2. zwiększenia w § 3 przychodów określonych w załączniku nr 3 do ww. uchwały w § 950 „wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych” w kwocie 4.800.000 zł ,

czym naruszono w sposób istotny art. 240 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej gminy, powodujących zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bez wcześniejszego uzyskania zgody organu wykonawczego na wprowadzenie tych zmian, z powodu nieusunięcia w nakazanym terminie stwierdzonego istotnego naruszenia prawa.

 

            Ustala się wydatki budżetowe określone w § 2  uchwały Nr VII/1/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 rok  na kwotę 85.751.595,99 zł oraz przychody określone w § 3 uchwały Nr VII/1/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 rok na  kwotę 11.689.868,00 zł.

 

 

Uchwała Nr 192/XVI/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  21  czerwca  2012 roku

 

w sprawie: Uchwały Nr VII/2/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012-2021.

 

            Stwierdza się nieważność w całości Uchwały Nr VII/2/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012-2021, z powodu istotnego naruszenia art. 229 w związku z art. 240 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) poprzez brak zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Miasta Bierunia w zakresie wyniku budżetu i związanej z nim kwoty przychodów jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

Uchwała Nr 193/XVI/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  21  czerwca  2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr VII/32/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu za rok 2011.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VII/32/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu za rok 2011, poprzez podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium bez zapoznania się z opinią regionalnej izby obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej, czym naruszono art.