Na XIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 31 lipca 2012 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XX/235/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub mieszkalno – użytkowych, w których wykonano remont elewacji.

- Uchwała Rady Gminy Rędziny Nr XXIX/20/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.