Na XX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 sierpnia 2012 r. badane będzie następujące zarządzenie, w stosunku do którego wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Zarządzenie Nr BA.081.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2012-2046 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 9 lipca 2012 roku.