Uchwała Nr 200/XVII/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr 215/XX/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego, planowanego do zaciągnięcia przez Szpital Powiatowy w Zawierciu.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 215/XX/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego, planowanego do zaciągnięcia przez Szpital Powiatowy w Zawierciu z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na podjęciu uchwały bez zachowania bezwzględnej większości głosów, czym naruszono art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).