Uchwała Nr 202/XVIII/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 lipca 2012 roku

w sprawie: stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XX/132/2012 z dnia 30 maja 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczenia i sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i prawnych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XX/132/2012 z dnia 30 maja 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczenia i sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i prawnych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska w części dotyczącej:

 § 2 w zakresie zapisu – „§5 otrzymuje brzmienie: 1. Likwidację materiałów budowlanych zawierających azbest będzie prowadził uprawniony podmiot gospodarczy, zwany dalej Wykonawcą, wyłoniony corocznie przez Miasto zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych”,

 załącznika Nr 1 do uchwały zmieniającego Wzór umowy na udzielenie dotacji w zakresie zapisu w § 3 pkt 1 „… wyboru wykonawcy dokona Dotująca zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych”

z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na postanowieniu o wyborze przez gminę Pszów podmiotu gospodarczego jako wykonawcy zadania polegającego na likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest mimo, że należy to do obowiązków dotowanego.

Stanowi to naruszenie art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz art. 251 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 210/XVIII/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 lipca 2012 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Gliwice do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 25 maja 2012 roku.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Gliwice pismem znak UM-274880/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku do wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 25 maja 2012 roku znak: WK-6100/47/4/11/12.