Na XXV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 4 października 2012 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIX/160/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIV/225/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

- Uchwała Rady Gminy Suszec Nr XXIII/65/198/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

- Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny Nr 241/XXIII/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.