Na XXVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 października 2012 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:
- uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXIV/483/2012 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu - Gliwice.
- uchwała Rady Gminy Chybie Nr XIX/142/2012 z dnia 11 września 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2013 rok oraz zakresu udzielania zwolnień.
- uchwała Rady Powiatu w Żywcu Nr XX/211/2012 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
- uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr OG-BR.0007.6.36.2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr OG-BR.0007.4.19.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
- uchwała Rady Gminy Poraj Nr 167(XXV)2012 z dnia 19 września 2012 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Poraj