Uchwała Nr 228/XXV/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 października  2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XIX/160/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIV/225/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  u c h w a l a, co następuje:

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIX/160/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia
31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIV/225/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w części określonej § 1 pkt 1, ze względu
na istotne naruszenie przepisów art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 2b, ust. 2d i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 254 poz. 2572
z późn. zm.) poprzez dokonanie zróżnicowania stawek dotacji na jednego ucznia ze względu na czas rozpoczęcia działalności oświatowej.

 

Uchwała Nr 230/XXV/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 października  2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr 241/XXIII/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  u c h w a l a, co następuje:

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 241/XXIII/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na:

- nieokreśleniu przez organ stanowiący wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli

- przekroczeniu przez organ stanowiący kompetencji w zakresie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania poprzez regulowanie tych kwestii w zakresie wykraczającym poza delegację ustawową.

czym naruszono art. 90 ust.4 i ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)