Uchwała Nr 236/XXVI/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  22 października 2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXIV/483/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 września 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu – Gliwice.

 

  § 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIV/483/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 września 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu – Gliwice, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wskazaniu szczegółowości projektu budżetu w zakresie stosowanej klasyfikacji budżetowej dla wydatków - do działów, rozdziałów, paragrafów i zadań, czym naruszono przepisy art. 234 pkt. 1, 236 ust. 5 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zgodnie z którymi organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków przy czym wydatki publiczne klasyfikuje się według: 1) działów i rozdziałów - określających rodzaj działalności; 2) paragrafów - określających rodzaj wydatku.

 

 

Uchwała Nr 237/XXVI/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 października 2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XIX/142/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 września 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2013 rok oraz zakresu udzielania zwolnień.

 

  § 1.

 

         Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIX/142/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 września 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2013 rok oraz zakresu udzielania zwolnień, w części obejmującej zapis § 2 ust. 4 uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowo - podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).