Na XXVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 listopada 2012 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach Nr XVII/136/2012 z dnia 5 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- uchwała Rady Gminy Psary Nr XXIII/260/2012 z dnia 10 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

- uchwała Rady Gminy Świnna Nr XXIX/160/12 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzących na terenie Gminy Świnna niepublicznych szkół, posiadających uprawnienia szkół publicznych, przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

- uchwała Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.219.2012 z dnia 11 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości dotyczącej rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczeniu ścieków, wytworzonych ze środków Funduszu Spójności lub ISPA.