Na XXVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 listopada 2012 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Rady Gminy Mstów Nr XXVII/202/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok,

- uchwała Rady Gminy Mykanów Nr 157/XV/2012 z dnia 25 września 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,

- uchwała Rady Gminy Kobiór Nr XVII/118/12 z dnia 22 października  2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021,

- uchwała Rady Gminy Kobiór Nr XVII/119/12 z dnia 22 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na realizację zadania pod nazwą: ”Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych”,

- uchwała Rady Gminy Kobiór Nr XVII/120/12 z dnia 22 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

- uchwała Rady Gminy Kobiór Nr XVII/121/12 z dnia 22 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- uchwała Rady Miasta Chorzów Nr XXVI/432/12 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim ogrodzenia kościoła im. Ks. Marcina Lutra, przy ul. Powstańców 13 w Chorzowie,

- uchwała Rady Miasta Chorzów Nr XXVI/433/12 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie remontu dachu oraz wykonania izolacji strefy fundamentowej budynku dawnego Ratusza przy ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie,

- uchwała Rady Miasta Chorzów Nr XXVII/446/12 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów,

- uchwała Rady Miasta Chorzów Nr XXVII/456/12 z dnia 25 października 2012 roku w określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- uchwała Rady Gminy Pilchowice Nr XXIX/249/12 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice,

- uchwała Rady Gminy Godów Nr XXV/188/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podatków od środków transportowych na 2013.