Uchwała Nr 267/XXVIII/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 z dnia  22 listopada  2012 roku

 w sprawie: uchwały Nr XXVII/446/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów.  

  § 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVII/446/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów z powodu istotnego naruszenia:

- art. 5 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), poprzez zróżnicowanie wysokości stawek podatku od nieruchomości w oparciu o kryterium wielkości powierzchni,
a nie wyłącznie o rodzaj przedmiotu opodatkowania,

- art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr  59, poz. 404 z późn. zm.) w związku
z art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) wobec niezgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały. 

Uchwała Nr 269/XXVIII/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 listopada 2012 roku

w sprawie: uchwały Nr XVII/118/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 22 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021.

 § 1.

 Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/118/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 22 października  2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021 - w części objętej załącznikiem Nr 1 do uchwały, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na:

1)      braku określenia przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu - czym naruszono przepis art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

2)      braku relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - czym naruszono przepis art. 226 ust. 1 pkt 6 tej ustawy,

3)      uwzględnienie nieprawidłowej kwoty zaciągniętego długu oraz określenie nieprawidłowej kwoty prognozowanego długu - czym naruszono przepis art. 226 ust.1 pkt 5 i 6 ww. ustawy,

4)      zaplanowaniu w przychodach budżetu 2012 roku kwoty 895.648,65 zł w pozycji: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki z art. 217 ustawy o finansach publicznych, bez zachowania wymogu realistyczności - czym naruszono przepis art. 226 ust.1 pkt 5 ww. ustawy.

Uchwała Nr 270/ XXVIII/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie: uchwały Nr XVII/119/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 22 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na realizację zadania pod nazwą: "Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych".

 § 1.

            Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/119/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 22 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na realizację zadania pod nazwą: "Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych" - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zaciągnięciu zobowiązania długoterminowego z tytułu kredytu w kwocie: 289.172,09 zł na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach gminy, z przeznaczeniem na dwuletnie zadanie "Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych", podczas gdy na 2013 rok przewidziano planowaną nadwyżkę dochodów na wydatkami, a nie planowany deficyt budżetowy - czym naruszono art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

Uchwała Nr 271/ XXVIII /2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 listopada 2012 roku

w sprawie: uchwały Nr XVII/120/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 22 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

  § 1.

          Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/120/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 22 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości, w części obejmującej zapis § 2 pkt 1 lit. c i pkt 3 uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o charakterze mieszanym, czyli przedmiotowo- podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienie do ustanawiania zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Uchwała Nr 272/XXVIII /2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 listopada 2012 roku

w sprawie: uchwały Nr XVII/121/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 22 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

   § 1.

          Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/121/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 22 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych, w części obejmującej zapis § 2 uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnienia od podatku od środków transportowych o charakterze podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do stanowienia zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).