Uchwała Nr 281/XXIX/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 grudnia 2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXXIX/511/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIX/511/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013 w części dotyczącej § 1 pkt 7 i 8 - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowo – podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 282/XXIX/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 grudnia 2012 roku

 

w sprawie: stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 289/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 289/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na ujęciu we wzorach deklaracji stanowiących załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały opłaty za świadczenie usługi dodatkowej
w postaci wyposażenia nieruchomości w pojemnik lub pojemniki na odpady komunalne zmieszane, podczas gdy wzór deklaracji ustalany przez radę gminy dotyczyć powinien wyłącznie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stanowi to naruszenie art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

 

 

Uchwała Nr 283/XXIX/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 grudnia 2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXIX/259/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność § 3 ust. 1 uchwały Nr XXIX/259/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 285/ XXIX /2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  4  grudnia  2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXIII/163/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 8 października   2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIII/163/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na:

- wliczeniu do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za wymagany pojemnik, czym naruszono art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391),

- zamieszczeniu w deklaracji danych osobowych dotyczących mieszkańców nieruchomości - czym naruszono  art. 1 ust.1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).