Na I posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 stycznia 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

 

-uchwała Rady Miejskiej Będzina Nr XXIX/290/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku

-uchwała Rady Miasta Chorzów Nr XXVIII/468/12  z dnia z dnia 29 listopada 2012 r. o zmianie uchwały Nr XVI/239/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2012 – 2046

- uchwała Rady Miejskiej w Żarkach Nr XXIV/174/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Żarkach Nr XVII/123/2012 z dnia 22 marca 2012 r

 - uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny Nr 257/XXVI/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

- uchwała Rady Gminy Pawłowice Nr XXII/283/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pawłowice

- uchwała Rady Miasta Rybnik Nr 385/XXVIII/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

- uchwała Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XXVI/346/12  z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

- uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XXV/300/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2013 r.,

-  uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XXV/297/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii naturalnego stawu, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skałka” przy ulicy Parkowej w Świętochłowicach – etap I”,

- uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XXV/298/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii naturalnego stawu, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skałka” przy ulicy Parkowej w Świętochłowicach – etap I”

- uchwała Rady Gminy Kamienica Polska Nr 102/XVIII/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kamienica Polska na 2012 rok,

- uchwała Rady Gminy Kamienica Polska Nr 99/XVIII/2012 z dnia27 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie z tytułu przejęcia zadań zleconych Gminie Kamienica Polska na rok 2012.

- uchwała Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XXV/155/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok,

- uchwała Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XXV/167/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Dabrowa Zielona niepublicznych szkół, posiadających uprawnienia szkół publicznych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

- uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr OG-BR.0007.10.63.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego, nie będące jednostkami samorządu terytorialnego,

- uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr OG-BR.0007.10.64.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2013, zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia jego poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

- uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXVI/220/12 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/210/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego w związku z inwestycją pn. „Termomodernizacja budynku powiatowego Domu Pomocy Społecznej Feniks”

- uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXVI/221/12 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/209/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Cieszyńskiego