Uchwała Nr 294 /XXX/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 grudnia 2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr VI/51/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2012 w sprawie  podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VI/51/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2012 w sprawie  podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia w części dotyczącej § 2 pkt 3 - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowo - podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 295/XXX/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 grudnia  2012 roku

 

dotycząca: uchwały Nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013.

 

 

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013 w części dotyczącej § 1 pkt 3 lit.a, tj. zróżnicowania stawek od wartości budowli  z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr  59, poz. 404 z późn. zm.) w związku z art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), wobec nie zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały.

 

Uchwała Nr 298/XXX/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 grudnia  2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXX/334/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu.

 

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXX/334/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu z powodu istotnego naruszenia polegającego na uchwaleniu zmian wieloletniej prognozy finansowej na okres obejmujący rok budżetowy 2013 i lata następne, mimo braku sporządzenia projektu przez Zarząd Powiatu wymaganego projektu wraz z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania. Stanowi to naruszenia art.230 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z zm.)

 

Uchwała Nr 312/XXX/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 grudnia  2012 roku

 

w sprawie: Uchwały Nr XXV/394/12 Rady Miasta Knurów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXV/394/12 Rady Miasta Knurów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok polegające na braku określenia w podjętej uchwale, mimo wymogu ustawowego, kwoty planowanego deficytu, czym naruszono art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 313/XXX/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 grudnia  2012 roku

 

w sprawie: Uchwały Nr XXV/399/12 Rady Miasta Knurów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXV/399/12 Rady Miasta Knurów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów polegające na braku określenia w podjętej uchwale, mimo wymogu ustawowego, sposobu sfinansowania planowanego deficytu, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).