Uchwała Nr 1/I/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.

 

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada  2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013, w części obejmującej zapisy § 1 pkt 2 lit. b oraz lit. c i pkt 9 oraz wyraz "pozostałych" w pkt 10 uchwały, stanowiące o różnicowaniu stawek w podatku od nieruchomości w odniesieniu do działalności gospodarczej - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na niedokonaniu zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały, czym naruszono art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)

 

 

Uchwała Nr 6/I/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2013 roku

 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 282/XXIX/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 289/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

§ 1.

 

Dokonać sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 282/XXIX/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 289/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości poprzez zastąpienie w tytule uchwały oraz w uzasadnieniu do uchwały zwrotu ,,nieważności w części" wyrazem ,,nieważności".