Uchwała Nr 43/III/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 stycznia 2013 roku

 

w sprawie:  uchwały Nr 229/1122/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok.

 

§ 1.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr 229/1122/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok polegające na zwiększeniu planu wydatków powiatu z tytułu otrzymanych środków w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej, co narusza art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zgodnie, z którym organ wykonawczy może dokonać zmiany budżetu z tego tytułu wyłącznie w zakresie dochodów.

 

Uchwała Nr 44/III/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 stycznia 2013 roku

 

dotycząca: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Nr Fin/23/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

 

§ 1.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Nr Fin/23/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 polegające na naruszeniu przepisów art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez zwiększenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki planu wydatków i rozdysponowanie środków otrzymanych z budżetu państwa w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej, co nie należy do kompetencji organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 47/III/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 stycznia 2013 roku

 

w sprawie: Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Zielona Nr 0050/231/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2012 r.

 

§ 1.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Dąbrowa Zielona Nr 0050/231/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2012 r., polegające na naruszeniu przepisów  art. 257  pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez zwiększenie przez Wójta Gminy planu wydatków i rozdysponowanie  środków otrzymanych z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej co nie należy do kompetencji organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 48/III/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 stycznia 2013 roku

 

w sprawie: Zarządzenia Burmistrza Łaz Nr 157  z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok  2012.

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Łaz  Nr 157 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2012, polegające na naruszeniu przepisów art. 257 pkt 2 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez rozdysponowanie przez Burmistrza Łaz środków otrzymanych z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej oraz przeniesienie wydatków między działami, co nie należy do kompetencji organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 56/III/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 stycznia 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXVI/161/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Imielin na 2013 rok.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXVI/161/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Imielin na 2013 rok,  polegające na zaplanowaniu w wydatkach budżetu miasta, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 - Biblioteki, wydatków bieżących jednostek budżetowych w wysokości 160.000 zł, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 12.000 zł oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych  zadań w wysokości 148.000 zł - czym naruszono przepis art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w  związku z  art. 18 ust. 3  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406), poprzez zaplanowanie wydatków na niezgodną z prawem formę finansowania gminnej biblioteki publicznej.

Uchwała Nr 57/III/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 stycznia 2013 roku

 

dotycząca: zarządzenia nr 27/Fn/2012 Burmistrza Wilamowic z dnia 28 grudnia  2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2012.

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenia prawa w zarządzeniu nr 27/Fn/2012 Burmistrza Wilamowic z dnia 28 grudnia  2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2012,  polegające na:

- dokonaniu w § 1 oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilamowice, poprzez zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 43.736 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe", pochodzącą z uzupełnienia  subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, czym naruszono art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zgodnie z którym w toku wykonywania budżetu burmistrz może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, polegających na zmianach planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej,

- dokonaniu w § 2 oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia podziału rezerwy ogólnej budżetu Gminy Wilamowice w kwocie 65.166 zł, polegającego na przeniesieniu  wydatków z tej rezerwy na wynagrodzenia ze stosunku pracy - w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziały 80104 "Przedszkola" i 80110 "Gimnazja" - czym naruszono art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zgodnie z którym wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Uchwała Nr 59/III/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 24 stycznia 2013 roku

 

w sprawie: stwierdzenia istotnego naruszenia prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta Wisły Nr FN.3021.25.2012.SW  z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Wisły na 2012 rok.

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta Wisły Nr FN.3021.25.2012.SW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Wisły na 2012 rok, polegające na rozdysponowaniu kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej poprzez zwiększenie  planu dochodów budżetu o kwotę 22.022,00 zł  w dziale 758 Różne rozliczenia, § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin oraz planu wydatków budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja  o kwotę 21.822,00 zł i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 200,00 zł,  czym naruszono art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zgodnie z którym, w toku wykonywania budżetu burmistrz może dokonywać jedynie zmian planu dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej.