Na V posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 lutego 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Rady Miasta Zabrze Nr XXXIII/491/13 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji.

- uchwała Rady Gminy Ślemień Nr XXXIII/171/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień rok 2013.