Uchwała Nr 60/IV/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 lutego 2013 roku

 

dotycząca: Zarządzenia Wójta Gminy Popów Nr 0050.123.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w Zarządzeniu Wójta Gminy Popów Nr 0050.123.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów polegające na naruszeniu przepisów art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez zwiększenie przez Wójta Gminy Popów planu wydatków i rozdysponowanie środków otrzymanych z budżetu państwa w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej, co nie należy do kompetencji organu wykonawczego.