Na VI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 7 marca 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXVII/599/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

- uchwała Nr XXVII/600/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013.

- uchwała Nr XXVII/604/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025.

- uchwała Nr XXVIII/183/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2013.

- uchwała Nr XXVIII/184/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2013 – 2025.

- uchwała Nr 306/XXX/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Katowicach na zapewnienie płynności operacji związanych z zadaniem inwestycyjnym p.n. ,,Zagospodarowanie skweru w centrum wsi przy kościele NSPJ w Koszęcinie”.

- uchwała Nr 307/XXX/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Katowicach na zapewnienie płynności operacji związanych z zadaniem inwestycyjnym p.n. ,,Budowa skweru w Centrum Koszęcina przy wjeździe do Kompleksu Pałacowo –Parkowego”.

- uchwała Nr XXIV/175/2012 Rady Gminy Ujsoły z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujsołach.