Uchwała Nr 161/XXX/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 września 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XXIII/330/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Racibórz do przygotowania zmian w budżecie miasta w celu zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na dokończenie sieci kanalizacyjnej przy ul. Hulczyńskiej.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XXIII/330/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Racibórz do przygotowania zmian w budżecie miasta w celu zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na dokończenie sieci kanalizacyjnej przy ul. Hulczyńskiej  z powodu przekroczenia przez Radę Miasta ustawowych kompetencji do inicjatywy zmian budżetu, co stanowi naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 119  ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 162/XXX/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 września 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXI/200/04 z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Rudziniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Rudziniec Nr XXI/200/04 z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Rudziniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu polegające na niedoprecyzowaniu zapisu § 4 pkt 2 lit. b w zakresie szczegółowości wydatków bieżących w projekcie uchwały budżetowej, czym naruszono art. 124 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 163/XXX/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 września 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Hażlach Nr XIX/181/04 z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie wskazówek do budżetu Gminy Hażlach na 2005 r.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy Hażlach Nr XIX/181/04 z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie wskazówek do budżetu Gminy Hażlach na 2005 r. z powodu naruszenia art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez naruszenie kompetencji Wójta w zakresie przygotowania projektu budżetu gminy.

 

Uchwała Nr 164/XXX/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 września 2004 rok

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XXIII/251/04 z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie trybu przyznawania, rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonywanie zadań gminy Zawiercie.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XXIII/251/04 z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie trybu przyznawania, rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonywanie zadań gminy Zawiercie z powodu ustalenia trybu i zasad udzielania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz na zadania wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) co stanowi naruszenie art. 118 ust 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 165/XXX/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 września 2004 roku

dotycząca:  uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr XXXI/341/04 z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2004 rok. 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta Mysłowice Nr XXXI/341/04 z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2004 rok polegające na:

1.      udzieleniu w § 2 uchwały dotacji celowej z budżetu (dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków, § 6220 - Dotacje celowe
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych) w kwocie 6.000 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr 1 będącego jednostką budżetową gminy, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

2.      dokonaniu w § 7 zmian w planie finansowym środka specjalnego „Żywienie w stołówkach szkolnych” (dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401- Świetlice szkolne, § 0830- Wpływy z usług i § 4220- Zakup środków żywności), co jest sprzeczne z art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz z § 6 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1333).

 

Uchwała Nr 166/XXX/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 września 2004 roku

dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 480/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2004 rok. 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 480/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2004 rok w części dotyczącej przeniesienia kwoty 6.000 zł z rezerwy ogólnej – dział 758- Różne rozliczenia, rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe, § 4810- Rezerwy do działu 926- Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695- Pozostała działalność, § 2650- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego. Wymieniona wyżej zmiana w budżecie zwiększyła ogólną kwotę przychodów i wydatków zakładów budżetowych, w związku z czym nastąpiło naruszenie art. 124 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez naruszenie kompetencji organu stanowiącego.