Uchwała Nr 85/VI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  7 marca 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXVII/599/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXVII/599/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, polegające na zwiększeniu w budżecie Miasta rozchodów o kwotę 41.400.000 zł, co powoduje przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika, dotyczącego relacji łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych w 2013 roku dochodów Miasta, czym naruszono art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).     

 

Uchwała Nr 86/VI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  7 marca 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXVII/604/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2025.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVII/604/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2025, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na przekroczeniu w 2013 roku dopuszczalnego wskaźnika, dotyczącego relacji łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych w 2013 roku dochodów Miasta, czym naruszono art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).     

 

Uchwała Nr 87/VI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  7 marca 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXVII/600/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVII/600/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na postanowieniu o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 50.000.000 zł, przeznaczonego w części na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 41.400.000 zł z powodu:

1.przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika, dotyczącego relacji łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych w 2013 roku dochodów Miasta, czym naruszono art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),

2.braku limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, czym naruszono art. 212 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.     

 

 

Uchwała Nr 99/VI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 marca 2013 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Zbrosławice do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 stycznia 2013 roku.


§ 1.

 

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Wójta Gminy Zbrosławice pismem znak OR.1710.1.2013 z dnia 12 lutego 2013 roku do wniosków nr 1 i nr 4 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 stycznia 2013 roku znak: WK-6100/35/4/13.