Na IX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 kwietnia 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 31.238.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr 31.248.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2013 roku,

- uchwała Nr XXVIII/601/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy,

- uchwała Nr XXVIII/604/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy,

- uchwała Nr XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

- uchwała Nr XXVIII/609/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XXVIII/702/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalania stawek tej opłaty,

- uchwała Nr XXVIII/705/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia poszczególnych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w Programie Rodzina Plus na lata 2012-2018,

- uchwała Nr XLI/287/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,

- uchwała Nr XLI/288/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywiec na lata 2013-2024,

- uchwała Nr XLII/301/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,

- zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Miasta Żywca z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2013 – 2024,

- uchwała Nr XXII/335/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 lutego 2013 roku w trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

- uchwała Nr XXVI/384/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2013-2022,

- uchwała Nr XXXII/605/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- uchwała Nr XXII/211/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Radziechowy Wieprz z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

- uchwała Nr XXXIV/192/13 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,

- uchwała Nr XXII/138/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.