Na XXXIII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 20 października 2004 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Miasta Knurów XXIV/344/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację wyodrębnionych zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Imielin Nr 0151/B/16/2004 z dnia 10 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta oraz zmian w układzie wykonawczym na 2004 rok,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Imielin Nr 0151/B/17/2004 z dnia 10 września 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2004 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXII/588/2004 z dnia 9 września 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy Nr 0151/139/04 z dnia 8 września 2004 roku w sprawie wystąpienia miasta Tychy z wnioskiem o udzielenie dotacji z "Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" realizowanego w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego",
- zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy Nr 0151/140/04 z dnia 8 września 2004 roku w sprawie wystąpienia miasta Tychy z wnioskiem o udzielenie dotacji z "Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" realizowanego w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego",
- uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XXII/186/2004 z dnia 22 września 2004 roku w sprawie przyjęcia zobowiązania finansowego dla realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie w roku 2005,
- uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXI/147/04 z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania,
- uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XXIII/491/2004 z dnia 9 września 2004 roku w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków z na 2004 rok Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- uchwały Rady Gminy Lubomia Nr XXIV/114/2004 z dnia 24 września 2004 roku w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych,
- uchwały Rady Gminy Lubomia Nr XXIV/115/2004 z dnia 24 września 2004 roku w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie modernizacji dróg gminnych w latach 2005-2006.