Na X posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 23 kwietnia 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała XX/184/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia załącznika Nr 1 do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwał Nr XX/185/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności ,

- uchwała XXVIII/292/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności i różnicowania stawki opłat,

- uchwała XXVIII/293/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica,

- uchwała Nr 461/XXXIII/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,

- uchwała Nr XXIX/651/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013,

- uchwała Nr XXXII/206/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik,

- uchwała Nr XXVII/194/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr III/5/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń,

- uchwała Nr 185/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Blachownia.