Uchwała Nr 143/IX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie:  uchwały Nr XXXIV/192/2013 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

 

§ 1.

           

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIV/192/2013 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, w części zapisu zawartego w § 3 uchwały o treści: „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku” - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na nadaniu uchwale wstecznej mocy obowiązywania, czym naruszono przepis art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 2 i art. 216  ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 147/IX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie:      uchwały Nr XXVIII/705/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w „Programie Rodzina Plus na lata 2012-2018”.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVIII/705/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w „Programie Rodzina Plus na lata 2012-2018” z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu możliwości odliczenia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwoty stanowiącej iloczyn stawki tej opłaty oraz liczby dzieci powyżej drugiego, które są wychowywane w danej rodzinie - co wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 148/IX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  10 kwietnia  2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXVIII/601/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy.

 

§ 1.

 

Stwierdza się  naruszenie prawa w uchwale Nr XXVIII/601/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy polegające na zaplanowaniu, w wierszu 4.2 Załącznika nr 1 do uchwały, wolnych środków w przychodach budżetu  przez cały okres spłaty długu, czyli w latach 2013-2023, zakładając ich potencjalne uzyskiwanie mimo definicji ustawowej mówiącej o tym, że są to środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, czym naruszono art. 217 ust. 2  pkt 6 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 149/IX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  10 kwietnia  2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXVIII/604/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVIII/604/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy  z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zaniechaniu uprzedniego zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały zawierającej projekt pomocowy  przewidujący udzielenie pomocy de minimis, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z  dnia 30  kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 150/IX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  10 kwietnia  2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

§ 1.

 

Stwierdza  się  nieważność  uchwały  Nr  XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  w  części  dotyczącej § 2 ust. 2 z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na ustaleniu zerowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za piątą i kolejne osoby, czym naruszono art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz art. 6j ust. 2a  ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 151/IX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  10 kwietnia  2013 roku

 

w sprawie: uchwały  Nr XXVIII/609/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVIII/609/13  Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na:

- obowiązku podania danych osobowych dotyczących mieszkańców nieruchomości,

- wprowadzenia w deklaracji obowiązku wykazywania osób nieponoszących opłaty

czym naruszono art. 1 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101,  poz. 926 z  późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).