Na XI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 maja 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 28.220.2013 Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2013 – 2026,

- uchwała Nr XXX/182/12 Rady Gminy Koszarawa z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

- uchwała Nr XXIX/271/12 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.