Uchwała Nr 168/X/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXVII/194/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 1.

 

 Stwierdza się nieważność zapisu § 1 ust. 3 i 4 uchwały Nr XXVII/194/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o charakterze podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienie do wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego, czym naruszono przepis art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 169/X/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr 185/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Blachownia.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 185/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Blachownia w części dotyczącej punktu F deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zamieszczeniu w deklaracji obowiązku podania danych osobowych mieszkańców nieruchomości - czym naruszono art. 1 ust.1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

 

Uchwała Nr 173/X/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XX/185/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 marca  2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XX/185/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 marca  2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o charakterze podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienie do wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego, czym naruszono przepis art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

 

Uchwała Nr 174/X/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XX/184/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia załącznika Nr 1 do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XX/184/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 marca  2013 roku w sprawie wprowadzenia załącznika Nr 1 do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu załącznika nr 1 do wzoru deklaracji o nazwie „Oświadczenie na potrzeby zastosowania zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” zawierającego wykaz osób (dzieci do podania z imienia, nazwiska i innych danych) zwolnionych z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podczas gdy rada gminy nie posiada uprawnienia do wprowadzenia zwolnienia podmiotowego, czym naruszono przepis art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 179/X/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Tychy do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 marca 2013 roku.


§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Tychy pismem znak DUK.1710.1.2013 z dnia 27 marca 2013 roku do wniosków Nr 1 i Nr 8 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 marca 2013 roku znak: WK-6100/41/4/12/13.

 

Uchwała Nr 180/X/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Jaworzna do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 marca 2013 roku.

 

§ 1.

 

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Jaworzna pismem oznaczonym KA.1710.17.2012-2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku do wniosku nr 8  i nr 20 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 marca 2013 roku znak: WK-6100/42/4/12/13.