Na XII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 16 maja 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXIV/216/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014,

- uchwała Nr IV/9/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata  2013-2028,

- uchwała Nr XXXI/230/2013 Rady Gminy Ciasna z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Ciasna dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

- uchwała Nr 300/XXIII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2013 rok,

- uchwała Nr 302/XXIII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku”.