Uchwała Nr 206/XII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 maja 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXXIV/216/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIV/216/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014 z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na podjęciu uchwały w dniu 15 kwietnia br. zamiast do dnia 31 marca 2013 roku co stanowi naruszenie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420
z późn. zm.)

 

 

Uchwała Nr 207/XII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 maja 2013 roku

 

 

w sprawie: rozpatrzenia odwołania Burmistrza Krzanowic od uchwały Nr 4100/V/62/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Krzanowic sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie Burmistrza Krzanowic od uchwały Nr 4100/V/62/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Krzanowic sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.