Uchwała Nr 170/XXXIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 października 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Knurów Nr XXIV/344/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację wyodrębnionych zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania.

  

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Knurów Nr XXIV/344/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację wyodrębnionych zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania w części obejmującej w § 3 punkt 12 „W zespole powinni uczestniczyć:

1)      radny Rady Miasta Knurów wyznaczony przez Radę Miasta Knurów,

2)      pracownik Urzędu Miasta Knurów upoważniony przez Prezydenta Miasta Knurów do przyjmowania ofert,

3)      pracownik wydziału merytorycznego Urzędu Miasta Knurów lub jednostki organizacyjnej gminy.”

Zapis ten stanowi naruszenie kompetencji prezydenta miasta do wykonywania budżetu i jest sprzeczny z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 171/XXXIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 października 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXII/588/2004 z dnia 9 września 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXII/588/2004 z dnia 9 września 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w części dotyczącej § 2 pkt 3, tj. możliwości składania przez podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „wniosków do budżetu miasta poprzez właściwe komisje Rady Miejskiej” z powodu naruszenia art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) z uwagi na przejęcie przez organ stanowiący kompetencji organu wykonawczego do przygotowania projektu budżetu.

Uchwała Nr 172/XXXIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 października 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXI/147/04 z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania. 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXI/147/04 z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania – z powodu:

- naruszenia art. 25 ust. 1 w związku z art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez dopuszczenie w § 2 ust. 5 załącznika do uchwały możliwości składania ofert podmiotom wymienionym
w uchwale przez Burmistrza Miasta, co narusza zasadę, że prawo realizacji zadań przysługuje ogółowi podmiotów,

- naruszenia art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez określenie w § 6 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały uprawnień kontrolnych Komisji Rewizyjnej lub innej Komisji Rady Miejskiej, w odniesieniu do wydatków ponoszonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych z dotacji przyznanej z budżetu, co wykracza poza uprawnienia ustawowe komisji rady.

 

Uchwała Nr 173/XXXIII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 października 2004 roku

 

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XXIII/491/2004 z dnia 9 września 2004 roku w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków na 2004 rok gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XXIII/491/2004 z dnia 9 września 2004 roku w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków na 2004 rok gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w części dotyczącej zaplanowania w rozdziale 90011 i § 2710 w kwocie 60.000 zł wydatków na dofinansowanie prac konserwacyjnych na ciekach na terenie miasta zarządzanych przez Marszałka Województwa Śląskiego w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego czym naruszono przepisy art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 406, art. 407 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)