Uchwała Nr 208/XIII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  23 maja 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXVII/396/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Piekary Śląskie.

 

§ 1.

 

Stwierdza się  nieważność  w całości uchwały Nr XXVII/396/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Piekary Śląskie z powodu istotnego naruszenia art. 91 ust. 1 i art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego emisji obligacji komunalnych Miasta Piekary Śląskie na kwotę przewyższającą limit zobowiązań z tego tytułu określony w uchwale budżetowej Miasta Piekary Śląskie na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 210/XIII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  23 maja 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr 187/XXVII/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały 187/XXVII/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej:

- § 1 ust. 2 w zakresie zapisu „w ilości nie mniejszej niż 3 worki na mieszkańca na rok kalendarzowy przy czym w okresie od 1.07. 2013 r. do 31.12.2013 r. w ilości nie mniejszej niż jeden worek na mieszkańca” z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na przekroczeniu przez Radę Gminy ustawowego upoważnienia do określenia niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny poprzez uzależnienie stosowania stawki za selektywną zbiórkę odpadów od ilości zebranych worków, czym naruszono art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

- § 3 z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wprowadzeniu zwolnienia z opłaty dla odpadów powstających na nieruchomościach zajętych pod funkcjonowanie cmentarzy, czym przekroczono zakres upoważnienia do wprowadzenia zwolnień z opłaty wynikający z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 211/XIII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 maja 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXII/207/13 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Olsztyn środków stanowiących fundusz sołecki.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXII/207/13 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Olsztyn środków stanowiących fundusz sołecki z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na podjęciu uchwały w dniu 29 kwietnia br. zamiast do dnia 31 marca 2013 roku co stanowi naruszenie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.)