Uchwała Nr 216 /XIV/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  6 czerwca  2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXXIV/308/13 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg w dzielnicy Radlin II”.

 

§ 1.

 

Stwierdza się  nieważność  w całości uchwały Nr XXXIV/308/13 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg w dzielnicy Radlin II”  z powodu istotnego naruszenia art.89 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego kredytu komercyjnego na inny cel niż wskazany w przywołanym przepisie art. 89 ustawy o finansach publicznych oraz na kwotę przewyższającą limit zobowiązań z tego tytułu określony w uchwale budżetowej Miasta Wodzisław Śląski
na 2013 rok.