Uchwała Nr 241/XV/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 czerwca 2013 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 6 maja 2013 roku.

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój pismem znak: IKI.1710.8.2013 z dnia 22 maja 2013 r. do wniosku nr 1 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr WK-6102/2/4/13 z dnia 6 maja 2013 r.

 

Uchwała Nr 242/XV/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z  dnia  20  czerwca  2013 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zastrzeżeń Starosty Częstochowskiego z dnia 27 maja 2013 roku do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 maja 2013 roku.

 

§ 1.

 

Uwzględnia się zastrzeżenia wniesione  przez  Starostę Częstochowskiego pismem znak: OK.1710.2.2013 z dnia 27 maja 2013 roku do części wniosku nr 1 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 maja 2013 roku znak: WK-6100/3/4/13  dotyczącego weryfikacji przesłanek udzielania zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki stosownie do art. 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 243/XV/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 czerwca 2013 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zastrzeżeń Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 maja 2013 roku.

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia złożone przez Pana Marka Jarosza – Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu wniesione  pismem nr DNP/I/145/3413/2013 z dnia 29 maja 2013 r., do wniosku nr 1 wystąpienia pokontrolnego z dnia 14 maja 2013 r. nr WK-6102/5/4/13.