Uchwała Nr 247/XVI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

dotycząca: uchwały Nr PR.0007.105.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr PR.0007.105.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska w części dotyczącej § 4 tiret pierwsze dotyczącej powierzenia funkcji inkasentów opłaty targowej dzierżawcom targowisk – z powodu niespełnienia wymogu jednoznacznego określenia  inkasentów opłaty targowej - czym naruszono art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 9 w związku z art. 2 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)

 

 

 

Uchwała Nr 252/XVI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  27 czerwca 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXIX/406/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/343/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIX/406/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/343/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej:

- § 1 pkt 1 od słów „ i nr 2 do niniejszej uchwały”,

- § 1 pkt 2,

- części C.I pkt 1 załącznika nr 1 oraz uzasadnienia różnicy pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób zamieszkałych

- części D załącznika nr 1 od słów „Punkt, z którego wywożone są odpady…”

 

z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na:

- określeniu odrębnego wzoru deklaracji dla zabudowy wielorodzinnej

- zamieszczeniu elementów niezwiązanych z prawidłowym obliczeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

czym naruszono art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

 

Uchwała Nr 253/XVI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  27 czerwca  2013 roku

 

dotycząca: uchwały  Nr XXXIII/250/13 Rady Gminy Godów z dnia 27 maja 2013 roku  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Godów Nr XXXIII/250/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów z powodu: nieustalenia terminów obowiązujących w toku prac nad przedstawionym przez Wójta Gminy projektem uchwały budżetowej Gminy Godów, czym naruszono art. 234 pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), zawężenia szczegółowości dochodów bieżących projektu uchwały budżetowej Gminy Godów do działów i rozdziałów mimo ustawowego obowiązku określania źródeł dochodów, czym naruszono  art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Uchwała Nr 254/XVI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Miasta Łaziska Górne do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 czerwca 2013 roku.

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne pismem znak: SG.1710.1.30.2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. do wniosków: nr 1, nr 4, nr 5, nr 7 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr WK-6100/4/4/13 z dnia 3 czerwca 2013 r.