Na XIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 25 lipca 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXVI/404/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- uchwała Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XLIII/432/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2012,

- uchwała Nr XXXVI/381/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie,

- uchwała Nr XXXVI/201/13 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,

- uchwała Nr 61/XXXIV/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Boronów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

- uchwała Nr XXXVI/268/2013 Rady Gminy Mstów z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,

- uchwała Nr XXIX/360/13 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej mieszczących się na terenie Gminy Zbrosławice”,

- uchwała Nr XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,

- uchwała Nr PR.0007.108.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2012,

- uchwała Nr PR.0007.107.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2012,

- uchwała Nr XXXVII/223/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego,

- uchwała Nr XLII/360/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- uchwała Nr XLII/364/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XLIII/374/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

- uchwała Nr XXXII/336/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok,

- uchwała Nr XXXII/338/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Jasienica oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwała Nr XXXII/339/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/272/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2013-2026,

- zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Koszęcin z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016.