Uchwała Nr 175/XXXIV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 października 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1670/188/II/2004 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Zarządu Województwa ŚląskiegoNr 1670/188/II/2004 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok w części dotyczącej przeniesienia kwoty 1.000.000 zł z działu 758- Różne rozliczenia, rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe, § 4810- Rezerwy do działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095- Pozostała działalność, § 2810- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z przeznaczeniem na zakup pokarmu dla zwierząt Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Zmiana w budżecie polegająca na zaplanowaniu wydatku na zadanie realizowane przez Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku będący spółką Skarbu Państwa, a więc nie będące zadaniem własnym samorządu województwa, stanowi naruszenie art. 28 ust. 2 i art. 111 ust. 2 pkt 1 oraz art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 176/XXXIV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 października 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XXIX/342/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu, który zostanie zaciągnięty przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie i upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna do ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na majątku Gminy do wartości zaciągniętego kredytu.

  

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XXIX/342/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu, który zostanie zaciągnięty przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie i upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna do ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na majątku Gminy do wartości zaciągniętego kredytu z powodu nieustalenia przez Radę maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Prezydenta, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 177/XXXIV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 października 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XXI/213/04 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz fundacjom i stowarzyszeniom, nie będącym organizacjami pożytku publicznego.  

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XXI/213/04 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz fundacjom i stowarzyszeniom, nie będącym organizacjami pożytku publicznego z powodu zawężenia kręgu wnioskodawców o dotacje z budżetu powiatu do fundacji i stowarzyszeń nie będących organizacjami pożytku publicznego, co narusza art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz
z powodu naruszenia podziału kompetencji organów powiatu, a w szczególności kompetencji zarządu powiatu do wykonywania budżetu, co stanowi naruszenie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 178/XXXIV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 października 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXV/504/04 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r. 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXV/504/04 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.  w części dotyczącej zaplanowania wydatku w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80395 – Pozostała działalność w kwocie 20.000 zł na nagrody Samorządu Miasta Tychy „Quod discis, tibi discis” (czegokolwiek się uczysz dla siebie się uczysz) dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta Tychy – bez oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Zaplanowanie wydatków pomimo braku umocowania prawnego stanowi naruszenie art. 28 ust. 2 i art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 179/XXXIV/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 października 2004 roku

 

dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy Nr 0151/153/04 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.  

Stwierdza się nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy Nr 0151/153/04 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r. w części dotyczącej zwiększenia wydatków w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80395 – Pozostała działalność, § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 20.000 zł – z powodu naruszenia  art. 28 ust. 2 i art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez zaplanowanie wydatków na wypłatę nagród dla studentów za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta pomimo braku podstaw prawnych ujęcia takich wydatków w budżecie miasta.