Na XX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 sierpnia 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXX/268/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

- uchwała Nr 297(XXXVIII)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie opłaty targowej,

- uchwała Nr XXXV/215/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przez Gminę Dąbrowa Zielona w ramach PROW na lata 2007 - 2013,

- uchwała Nr XXXVIII/287/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej,

- uchwała Nr XXXVIII/326/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXXIII/293/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2013-2016,

- uchwała Nr XXXIII/305/13 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/212/12 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- uchwała Nr 374/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 546/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Lublinieckiego dla niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.