Uchwała Nr 331/XX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 sierpnia 2013 roku

 

dotycząca:  rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Gierałtowice do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 lipca 2013 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Wójta Gminy Gierałtowice pismem Nr.AKW.1710.1.2013 z dnia 18 lipca 2013 roku do wniosku nr 6 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr WK-6100/10/4/13 z dnia 4 lipca 2013 roku.

 

Uchwała Nr 332/XX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Chybie do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 czerwca 2013 roku.


§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Wójta Gminy Chybie pismem znak OrS.1710.31.2013.AB z dnia 9 lipca 2013 roku do wniosku nr 7 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 czerwca 2013 roku znak: WK-6102/6/4/13.

 

Uchwała Nr 333/XX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia odwołania Burmistrza Miasta Czeladź od uchwały Nr 4100/IV/127/2013 z dnia 11 lipca 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr LII/800/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Czeladź absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za 2012 rok. 

 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie Burmistrza Miasta Czeladź od uchwały Nr 4100/IV/127/2013 z dnia 11 lipca 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie  opinii o uchwale Rady Miejskiej w Czeladzi Nr LII/800/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Czeladź absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za 2012 rok.