Uchwała Nr 334/XXI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

 

dotycząca: uchwały Nr XL/347/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie opłaty targowej .

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XL/347/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie opłaty targowej w części objętej § 2 pkt „b” dotyczącej poboru opłaty targowej przez pracownika Urzędu Miasta Wojkowice wyznaczonego przez Burmistrza Miasta Wojkowice – z powodu nie spełnienia wymogu jednoznacznego określenia inkasentów opłaty targowej oraz przeniesienia na organ wykonawczy kompetencji do określenia inkasenta - czym naruszono art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 9 w związku z art. 2 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)

 

Uchwała Nr 339/XXI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  22 sierpnia  2013 roku

 

w sprawie: stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII/262/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 19 lipca 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 1.

 

Stwierdza się  nieważność  uchwały Nr XXXVII/262/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 19 lipca 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zastosowaniu zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o charakterze podmiotowym, czym naruszono art. 6 k ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.).

 

Uchwała Nr 341/XXI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 lipca 2013 roku.

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pismem znak: FB.1710.4.2013 z dnia 26 lipca 2013 r. do wniosku pokontrolnego nr 1, zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr WK-6100/7/4/13 z dnia 12 lipca 2013 roku.

 

Uchwała Nr 342/XXI/2013

 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie: stwierdzenia nieważności uchwały Nr 418/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta oraz do zawarcia umowy.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 418/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta oraz do zawarcia umowy z powodu istotnego naruszenia przepisów poprzez wydanie aktu prawnego wykraczającego poza uprawnienia ustawowe przysługujące radzie gminy na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 58 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).