Uchwała Nr 180/XXXVI/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 listopada 2004 roku

dotycząca: uchwały Nr XIX/164/04 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 8 października 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2004 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji przez Gminę zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Korbielowie – instalacja do odwadniania i higienizacji osadów”.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Nr XIX/164/04 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 8 października 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2004 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji przez Gminę zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Korbielowie – instalacja do odwadniania i higienizacji osadów” z powodu naruszenia art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) polegającego na zaciąganiu pożyczki na sfinansowanie wydatków, które nie zostały zaplanowane w budżecie Gminy Jeleśnia na 2004 rok.

 

Uchwała Nr 181/XXXVI/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 listopada 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVI/196/04 z dnia 12 października 2004 roku w sprawie darowizny rzeczowej dla Policji.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVI/196/04 z dnia 12 października 2004 roku w sprawie darowizny rzeczowej dla Policji polegające na dokonaniu zmiany w budżecie miasta na 2004 rok w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495- Pozostała działalność, poprzez wykreślenie zadania zapisanego jako wpłata na rachunek środków specjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 50.000 zł i wpisanie w to miejsce zadania pn. „Zakupy i przekazanie w formie darowizn rzeczowych: samochód osobowy dla Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych – 38.000 zł, materiały eksploatacyjne do kserokopiarki, materiały biurowe dla Komisariatu w Łaziskach Górnych – 2.000 zł, kserokopiarka, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie – 10.000 zł”, co stanowi naruszenie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.) – z powodu ujęcia bezpośredniego wydatku z budżetu dla Policji zamiast dokonania wpłaty na rzecz środków specjalnych Policji.

 

 

Uchwała Nr 182/XXXVI/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 listopada 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Powiatu w Częstochowie Nr XXI/185/2004 z dnia 15 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Powiatu w Częstochowie Nr XXI/185/2004 z dnia 15 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów polegające na przeznaczeniu w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwoty 6.000 zł na bezpośredni zakup przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie drukarek laserowych przeznaczonych dla komisariatów policji zamiast dokonania wpłaty na rzecz środków specjalnych Policji, co jest niezgodne z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.).