Uchwała Nr 343/XXII/2013
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
z dnia 5 września 2013 roku

w sprawie: uchwały Nr XXXIX/230/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia.

§ 1.

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIX/230/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia, polegające na przekroczeniu dopuszczalnego wskaźnika dotyczącego relacji łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wraz znależnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych w 2013 roku dochodów Gminy Jeleśnia, czym naruszono art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Uchwała Nr 344/XXII/2013
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
z dnia 5 września 2013 roku

w sprawie: zarządzenia Nr 371.2013 Wójta Gminy Jeleśnia z dnia 7sierpnia 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia.

§ 1.

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Nr 371.2013 Wójta Gminy Jeleśnia z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia, polegające na przekroczeniu dopuszczalnego wskaźnika dotyczącego relacji łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wraz znależnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych w 2013 roku dochodów Gminy Jeleśnia, czym naruszono art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Uchwała Nr 345/XXII/2013
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
z dnia 5 września 2013 roku

w sprawie: uchwały Nr XXXIX/231/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie i zmian budżetu Gminy Jeleśnia na 2013 r.

§ 1.

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIX/231/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie i zmian budżetu Gminy Jeleśnia na 2013 r. polegające na przekroczeniu dopuszczalnego wskaźnika dotyczącego relacji łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wraz znależnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń igwarancji do planowanych w 2013 roku dochodów Gminy Jeleśnia, czym naruszono art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Uchwała Nr 352/XXII/2013
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
z dnia 5 września 2013 roku

dotycząca: rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Ślemień od Uchwały Nr 4100/II/144/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie negatywnej opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ślemień długoterminowego kredytu w wysokości 490.053,00 zł.

§ 1.

Oddala się odwołanie złożone przez Pana Andrzeja Piecha - Wójta Gminy Ślemień wniesione pismem z dnia 9 sierpnia 2013 r. od Uchwały Nr 4100/II/44/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie negatywnej opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ślemień długoterminowego kredytu w wysokości 490.053,00 zł.